กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ
และการวิจัยในชั้นเรียน รร.การบิน ทบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
ในห้วงวันที่ 24-25 มีนาคม 2564
ได้จัดกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ทำการวิจัยในชั้นเรียนและนำเสนอผลงานฯ