รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ร่วมพีธีเปิดการลงทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Signature) เพื่อส่งเสริมการลดขั้นตอนการใช้กระดาษ
ณ กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65