กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยความร่วมมือ 4 ส่วนราชการประกอบด้วย
กบร.ซบรฯ.รร.การบิน.ทบ., อบต.บางขันหมาก
,มหาลัยราชฏัคเทพสตรีลพบุรี, นักเรียนวัดตองปุ
โดยมีกิจกรรมพัฒนารอบๆรร.วัดตองปุ, ล้างสนามเด็กเล่นและอาคารเรียน
และมอบของใช้จำเป็นให้เด็กนักเรียน
ณ รร.วัดตองปุ ในห้วงเดือนเฉลิมพระเกียรติ