พ.อ.ยอดยุทธ ฦาชา ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. และ พ.ท.ธีรพงษ์ บุญเติม อจ.รร.การบิน ทบ.
เป็นตัวแทน รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมวิชาการและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยได้การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้ารับโล่รางวัลผลงานทางวิชาการระดับดี
จาก พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จว.กท. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.65