ผบ.ศบบ. และคณะผู้บังคับบัญชา
กรุณารวจเยี่ยมการทดสอบภาควิชาการ
เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47