รร.การบิน ทบ. ทำการฝึกบินเดินทางให้กับ
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ในห้วงวันที่ 13 - 15 ก.ย. 65
ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3