หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46
ฝึกการดำรงชีพในป่าและการหลบหนีหลีกเลี่ยง - ประเภทป่า
,การหาทิศ,การหาน้ำ,พืชมีพิษ และไม่มีพิษ
ห้วงวันที่ 22-24 มีนาคม 2565
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ.