พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
พิธีมอบโล่ ครู, อาจารย์ และครูการบิน ดีเด่น ประจำปี 2565
โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.