รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม( Site visit )
ณ ห้องประชุม 1 บก.ศบบ. กศ.รร.ฯ ,กบร.ซบร.รรฯ. ,กฝ.รร.ฯ และ ห้องสมุด กวก.ศบบ.
จากคณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.
โดยมี พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว เป็นประธานคณะฯ
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65