ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก
ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66 ทำการฝึกเดินทางไกล เส้นทางการฝึกภายใน ศบบ.
รวมระยะทาง 12 กม. และจบภารกิจการฝึก เวลา 0800
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 0430