คณะกรรมการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ดำเนินการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. รุ่นที่ 67
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.