รร.การบิน ทบ. ดำเนินการสอบเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
ณ ห้องเรียนที่1 เเละห้องเรียนที่2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย.65


หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67

 

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47