พล.อ.ณตฐพล บุญงาม เสธ.ทหาร และคณะฯ
เยี่ยมชม ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.