พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๘
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๘
โดย ผบ.ศบบ/ผบ.รร.การบิน ทบ.. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.