พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๕
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์
รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ก.๖๗