หลักสูตร รร.การบิน ทบ.

ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster
กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรม จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ ทบ.
ในรูปแบบ Site Visit
โดย พล.ต.ณรงค์ สวนเเก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2)
เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม
โดย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในการต้อนรับคณะฯ
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 เวลา 1330 - 1700

การฝึกเล็ดลอดหลบหนี และการดำรงชีพในป่า
หลักสูตร ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ในห้วงวันที่ 21-23 มี.ค.66
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ. อ.ปากช่อง จว.น.ม.


พิธีปิดประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารประทวน ของ รร.การบิน ทบ. ที่มียศสูงขึ้น
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๖

ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตผู้บังคับบัญชา
กรุณาเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๗
ที่ทำการบินปล่อยเดี่ยวสำเร็จ ณ สนามบินสระพรานนาค
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๖

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๔
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕

คณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ โรงเรียนการบินทหารบก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธี
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ร่วมพีธีเปิดการลงทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Signature) เพื่อส่งเสริมการลดขั้นตอนการใช้กระดาษ
ณ กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65พัน.นร.รร.การบิน ทบ. นำกำลังพลและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ของ รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
"สิงห์คูยางมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พ.ย. ๖๕
ณ วัดสิงห์คูยาง อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี

พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ 6
และ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ณ หอประชุมสันติสุข ฯ

พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
และหลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 1000

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65
ณ ลานหน้า บก.ศบบ. เวลา 0915รร.การบิน ทบ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ร่วมกิจกรรมสุภาพบุรุษการบินทหารบก

รร.การบิน ทบ. รับการรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ณ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
พิธีมอบโล่ ครู, อาจารย์ และครูการบิน ดีเด่น ประจำปี 2565
โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.

รร.การบิน ทบ. ดำเนินการสอบเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
ณ ห้องเรียนที่1 เเละห้องเรียนที่2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย.65

พ.อ.ยอดยุทธ ฦาชา ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. และ
พ.ท.ธีรพงษ์ บุญเติม อจ.รร.การบิน ทบ. เป็นตัวแทน รร.การบิน ทบ.
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ
และเข้ารับโล่รางวัลผลงานทางวิชาการระดับดี
จาก พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จว.กท. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.65

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ
( ประเภท อ.ปีกหมุน ) รุ่นที่ 23
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 ณ บก.รร.การบิน ทบ


รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ประกอบด้วยกำลังพล30นาย
ณ.วัดทุ่งสิงห์โต เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65

รร.การบิน ทบ. ทำการฝึกบินเดินทางให้กับ หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ในห้วงวันที่ 13 - 15 ก.ย. 65 ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. และคณะกรรมการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ดำเนินการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. รุ่นที่ 67
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.


กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยพัฒนาภูมิทัศน์ รร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ,ทาสีพื้นที่รวมพลนักเรียนบริเวณเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครบ 90พรรษา
ณ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครบ 90พรรษา
ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65

พล.อ.ณตฐพล บุญงาม เสธ.ทหาร และคณะฯ
เยี่ยมชม ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก
ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66 ทำการฝึกเดินทางไกล เส้นทางการฝึกภายใน ศบบ.
รวมระยะทาง 12 กม. และจบภารกิจการฝึก เวลา 0800
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 0430รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ
เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดมณีชลขันฑ์
ประกอบด้วยกำลังพล กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. 20 นาย
และจิตอาสาพระราชทาน 904 2 นาย โดยมี 2 กิจกรรมดังนี้
- พัฒนาวัดมณีชลขันฑ์
- กิจกรรมมอบของให้กำลังใจผู้ป่วยพิเศษ 3 ราย
ณ ศูนย์การบินทหารบก


พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิค
และกำกับดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยาน รุ่นที่ 23
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
เฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีกหมุน) รุ่นที่ 23
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65

ผบ.ศบบ. และคณะผู้บังคับบัญชา
กรุณารวจเยี่ยมการทดสอบภาควิชาการ
เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยความร่วมมือ 4 ส่วนราชการประกอบด้วย
กบร.ซบรฯ.รร.การบิน.ทบ., อบต.บางขันหมาก
,มหาลัยราชฏัคเทพสตรีลพบุรี, นักเรียนวัดตองปุ
โดยมีกิจกรรมพัฒนารอบๆรร.วัดตองปุ, ล้างสนามเด็กเล่นและอาคารเรียน
และมอบของใช้จำเป็นให้เด็กนักเรียน
ณ รร.วัดตองปุ ในห้วงเดือนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 2
และหลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 1
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ฯ
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ. วันที่ 9 มิ.ย.65


พ.อ. พีระศักดิ์ อุตสานนท์ รอง ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
นำกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งเป็นสถานที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดและเคยทรงงาน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 นาย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง (ห้วงการฝึก วันที่ 23-27 พ.ค. 65)
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินกาญนบุรี จว.ก.จ.
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65

พิธีประดับเครื่องหมายช่างอากาศยาน ชั้นที่ 3 ให้แก่
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65

กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อฝึกกำลังพลมีความเป็นผู้ให้ต่อสังคม จำนวน 25 นาย
โดยมีกิจกรรมทาสี ,ตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดสวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ.กศน.จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65


รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการบิน ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 1000
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

รร.การบิน ทบ. กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
- หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิคและกำกับดูแลการซ่อมบำรุง รุ่นที่ 23
- หลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
- หลักสูตรช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 1000 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46 ฝึกการดำรงชีพในป่าและการหลบหนีหลีกเลี่ยง
ประเภทป่า,การหาทิศ,การหาน้ำ,พืชมีพิษ และไม่มีพิษ
ห้วงวันที่ 22-24 มีนาคม 2565
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก