ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster


กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
การจัดทำผลงานทางวิชาการ และการวิจัยในชั้นเรียน
รร.การบิน ทบ.
ในห้วงวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๔

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

การทดสอบร่างกาย โรงเรียนการบินทหารบก
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม ศูนย์การบินทหารบกประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

 

จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก