ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning

การจัดการความรู้

 

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army United


ติดต่อ webmaster


วันนี้

กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก


การอบรมให้ความรู้ S.W.O.T analysis
การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม รร.การบิน ทบ.
โดยมี พ.ท.ดร.ฐิติวัฒน์ พัฒนเจริญ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวัทยาลัยนเรศวร เป็นผู้บรรยาย
ณ สนง.ทท.ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๓
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๑

การประชุมสภา รร.การบิน ทบ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนการบินทหารบกประจำปีงบประมาณ 2561
โดนคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๑

กำลังพล บก.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคลท่ามือเปล่า
ณ บก.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สนามบริเวณ บก.รร.การบิน ทบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑

พิธิประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารประทวน รร.การบิน ทบ. จำนวน ๘ นาย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน(นายทหารประทวน) รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑

พิธีปิดหลักสูตร การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน
นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑

พ.อ.ขาคริต คมคาย และพ.อ.พีระพันธ์ กลั่นทอง
เป็นผู้แทน รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ประเมิน
วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และศึกษาดูงาน/ฝึกสำรวจ
ณ รร.นายสิบ ทบ. , รร.กสร.ทบ. , รร.ร.ศร.
จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑

การบรรยาย ภาษาอังกฤษ กับการบิน
ให้กับ ศบ.ชั้นประถม รุ่นที่ 62
โดยมี พ.อ.วาตะชัย ฐานโพธิ์
อจ.หน.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑

พิธีเปิดหลักสูตรการบินกลางคืน
ด้วยกล้องช่วยในการมองเห็น รุ่นที่ 7
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
๒๖ ก.พ.๖๑

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการบินพลเรือน
และ AGP Corporation ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จว.ก.ท. โดยมี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๑

กำลังพล รร.การบิน ทบ.
ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑

พิธีแสดงความยินดีและฉลองการบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตร ศิษย์การบิน รุ่นที่ ๖๒
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑

 

 


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.


จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ