ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning

การจัดการความรู้

 

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army United


ติดต่อ webmaster


วันนี้

กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก


รร.การบิน ทบ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.การบิน ทบ.
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒

พิธีไหว้ครู
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

รอง ผบ. รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" (ครั้งที่ ๒) ณ.วัดบ่อแก้ว
ต.เขาพระงาม จว.ลพบุรี โดยมีกำลังพลและผู้นำหมู่บ้าน
พร้อมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒

 


การอบรมให้ความรู้ S.W.O.T analysis
การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม รร.การบิน ทบ.
โดยมี พ.ท.ดร.ฐิติวัฒน์ พัฒนเจริญ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวัทยาลัยนเรศวร เป็นผู้บรรยาย
ณ สนง.ทท.ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๓
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๑

การประชุมสภา รร.การบิน ทบ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนการบินทหารบกประจำปีงบประมาณ 2561
โดนคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๑

กำลังพล บก.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคลท่ามือเปล่า
ณ บก.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สนามบริเวณ บก.รร.การบิน ทบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑

พิธิประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารประทวน รร.การบิน ทบ. จำนวน ๘ นาย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน(นายทหารประทวน) รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑

พิธีปิดหลักสูตร การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน
นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑

พ.อ.ขาคริต คมคาย และพ.อ.พีระพันธ์ กลั่นทอง
เป็นผู้แทน รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ประเมิน
วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และศึกษาดูงาน/ฝึกสำรวจ
ณ รร.นายสิบ ทบ. , รร.กสร.ทบ. , รร.ร.ศร.
จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑

การบรรยาย ภาษาอังกฤษ กับการบิน
ให้กับ ศบ.ชั้นประถม รุ่นที่ 62
โดยมี พ.อ.วาตะชัย ฐานโพธิ์
อจ.หน.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑

พิธีเปิดหลักสูตรการบินกลางคืน
ด้วยกล้องช่วยในการมองเห็น รุ่นที่ 7
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
๒๖ ก.พ.๖๑

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการบินพลเรือน
และ AGP Corporation ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จว.ก.ท. โดยมี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๑

กำลังพล รร.การบิน ทบ.
ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑

พิธีแสดงความยินดีและฉลองการบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตร ศิษย์การบิน รุ่นที่ ๖๒
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑

 

 


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

 


จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ