พล.ต. วรุตม์ นนทวงษ์
ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.

 
 
 

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

 

พ.อ. ประยุทธ จันทร์สมาน
หน.แผนกเตรียมการ รร.การบิน ทบ.

พ.อ. อวิรุทธ์ สวดประโคน
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.

พ.อ. สายชล หงษ์นาค
ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

พ.อ. ยอดยุทธ ฦๅชา
ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

พ.ท. อภิชาติ ปาตังคะโร
ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.