พล.ต. วรุตม์ นนทวงษ์
ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.

MAJ GEN. WARUT NONTHAWONG

COMMANDING GENERAL,ARMY AVIATION CENTER/
COMMANDANT,ARMY AVIATION CENTER

 
 
 

พ.อ. เชอดเกียรติ ช.สรพงษ์
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

COL. CHOETKIET CH.SORAPHONG

DEPUTY COMMANDANT, ARMY AVIATION SCHOOL

 

พ.อ. ยอดยุทธ ฦๅชา
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.

COL. YODYUT LUECHA

DIRECTOR EDUCATION DIVISION,
ARMY AVIATION SCHOOL

พ.อ. สายชล หงษ์นาค
ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

COL. SAICHON HONGNAK

ACTING DIRECTOR SERVICE
AND MAINTENANCE DIVISION,
ARMY AVIATION SCHOOL

พ.อ. นรุตม์ พนมมาศ
ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL. NAROOT PHANOMMAS

DIRECTOR FLIGHT TRAINING
DIVISION,
ARMY AVIATION SCHOOL


หน.แผนกเตรียมการ
รร.การบิน ทบ.

CHIEF OF PREPARATION
SECTION,
ARMY AVIATION SCHOOL

พ.ท. ธำรงเกียรติ์ ชาติทรนง
ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.


LT COL. THAMRONGKEAT CHATTORANONG

STUDENT BATTALION
COMMANDER,
ARMY AVIATION SCHOOL