Available courses

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (Pretest)

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (Pretest)

Course

ตำราเรียนช่างอากาศยานทหารบก

ตำราเรียนช่างอากาศยานทหารบก

Course

การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น

การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น

Course

เทคนิคในการซ่อมบำรุง

เทคนิคในการซ่อมบำรุง

Course

การบริหารการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นหน่วย

การบริหารการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นหน่วย

Course
Guest access requires password

การอ่านค่า Micrometer และ Vernier caliper

การอ่านค่า Micrometer และ Vernier caliper

Course

Hydraulic System

Hydraulic System

Course

Gasturbine Engine

Gasturbine Engine

Course
Guest access

แบบฟอร์มประจำอากาศยาน

แบบฟอร์มประจำอากาศยาน

Course
Guest accessSelf enrolment

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

Course

ตำราเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ตำราเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66

Course

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

Course

อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม

อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม

Course

สอบคัดเลือก ศบ.นร.นายร้อยชั้นปีที่ ๕ (วันที่ ๒ ก.ย. ๖๓)

สอบคัดเลือก ศบ.นร.นายร้อยชั้นปีที่ ๕ (วันที่ ๒ ก.ย. ๖๓)

Course

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2 รอบเก็บตก

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2 รอบเก็บตก

Course

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2

Course
Guest access

วิชา การตรวจสภาพอากาศยาน

วิชา การตรวจสภาพอากาศยาน

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา

Course

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิค

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิค

Course

การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน

การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน

Course

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร การฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ท.212)

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร การฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ท.212)

Course

หลักสูตร การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 29-30 (ฮ.ท.412)

หลักสูตร การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 29-30 (ฮ.ท.412)

Course

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

Course

วิชา เวชศาสตร์การบิน

วิชา เวชศาสตร์การบิน

Course

วิชา ยุทธวิธี

วิชา ยุทธวิธี

Course

การปฏิบัติการของอากาศยานไร้นักบิน

การปฏิบัติการของอากาศยานไร้นักบิน

Course

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report )

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report )

Course

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

Course

มาตรฐานที่่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

มาตรฐานที่่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

Course

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

Course

มาตรฐานที่ 4 การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ และนำมาใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่ 4 การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ และนำมาใช้ประโยชน์

Course

มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการ

มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการ

Course

มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

Course

มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา

Course

เอกสารวิชาอากาศพลศาสตร์

เอกสารวิชาอากาศพลศาสตร์

Course

นวัตกรรม คู่มือการหาค่า DA นทน.เปลี่ยนแบบ บท.๒๐๐ รุ่นที่ ๑

นวัตกรรม คู่มือการหาค่า DA นทน.เปลี่ยนแบบ บท.๒๐๐ รุ่นที่ ๑

คู่มือการหาค่า DA
Course

google site แผนกวิชาการบิน

google site แผนกวิชาการบิน

google site แผนกวิชา
Course

What is induced flow?

What is induced flow?

การไหลที่เหนี่ยวนำคือการเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งของอากาศผ่านระบบโรเตอร...
Course

Bernoulli's theorem / ทฤษฏีของเบอร์นูลี่

Bernoulli's theorem / ทฤษฏีของเบอร์นูลี่

ทฤษฏีของเบอร์นูลี่ กับการบิน
Course

Aerodynamics

Aerodynamics

เรียนรู้เกี่ยวกับแรงทั้งสี่ ที่เกี่ยวกับการบิน
Course

Force

Force

STRUCTURAL STRESS1.TENSION  (view A) Tension is defined as p...
Course

การขึ้น-ลงในพื้นที่ลาดเอียง

การขึ้น-ลงในพื้นที่ลาดเอียง

พ.ท.สกล บุญรุณโพธิ์
Course

การช่วยเหลือผู้รับการฝึกออกจากเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง UH-1

การช่วยเหลือผู้รับการฝึกออกจากเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง UH-1

พ.ท.เดชฤทธิ์  สายพิมพ์
Course

settling with power

settling with power

พ.ท.อนุศักดิ์ หาธรรม
Course

การปฏิบัติการบินขึ้นลงบนยอดเนินหรือสันเขา

การปฏิบัติการบินขึ้นลงบนยอดเนินหรือสันเขา

พ.อ.ศักดิ์ชัย คำปาน
Course

การปฏิบัติเมื่อเข้าสภาพอากาศโดยไม่ตั้งใจ

การปฏิบัติเมื่อเข้าสภาพอากาศโดยไม่ตั้งใจ

พ.ท.นพพงษ์ ทองอุปการ
Course

การแก้ไขเหตุขัดข้อง Tail Rotor Fix

การแก้ไขเหตุขัดข้อง Tail Rotor Fix

พ.ท.สมชาย สภาวะ
Course

ท่าทางบิน Autorotation

ท่าทางบิน Autorotation

พ.อ.สลาตัน เริ่มก่อกุล
Course

ท่าทางบิน การไปใหม่ (GO AROUND) Enstrom480B

ท่าทางบิน การไปใหม่ (GO AROUND) Enstrom480B

พ.ท.ฉันทนา ฉ่ำเฉลิม
Course

First Flight

First Flight

พ.ท.ปรีชา ภูยาธร
Course

Hovering Autorotation (ขณะบินลอยตัว)

Hovering Autorotation (ขณะบินลอยตัว)

พ.ท.เอกพล มะวงศ์ษา
Course

ท่าทางบินการหยุดทันทีทันใด

ท่าทางบินการหยุดทันทีทันใด

พ.ท.คำพันธ์ ปาสาจัง
Course

Maximum Takeoff (Enstrom480B)

Maximum Takeoff (Enstrom480B)

พ.ท.ชัชพิศิษฐ์ แสงทอง
Course

การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ฮ.ลาดตระเวน แบบ 550

การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ฮ.ลาดตระเวน แบบ 550

พ.ท.บันลูน วงศ์สุบิน
Course

ความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิ

ความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิ

พ.ท.ยุทธนา ยิ้มแช่ม
Course

การอ่าน approach chart

การอ่าน approach chart

พ.ท.นิพนธ์ นิลพัฒน์
Course

การปฏิบัติในพื้นที่จำกัด (Confined Area)

การปฏิบัติในพื้นที่จำกัด (Confined Area)

พ.ท.โกเมธ จันทร์นุหงษ์
Course

คุณลักษณะของ Enstrom 480B

คุณลักษณะของ Enstrom 480B

พ.ท.ชาติชาย ดวงเกิด
Course

Bell 212 Emergency Procedure

Bell 212 Emergency Procedure

พ.ท.บุญช่วย สุขแป้น
Course

HELICOPTER TRAFFIC PATTERN

HELICOPTER TRAFFIC PATTERN

พ.ท.ณัฐชยพงศ์ ผายพิมาย
Course

การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเบื้องต้น

การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเบื้องต้น

พ.ท.คำรณ สุวรรณศรี
Course

ปัญหาอากาศยานชนนก (Bird Strike)

ปัญหาอากาศยานชนนก (Bird Strike)

พ.ท.ฉัตรนิติ  แกล้วกล้า
Course

The Dirty Doren Human Factors

The Dirty Doren Human Factors

พ.ท.อดิสร  เกษรศักดิ์
Course

มารู้จักเมฆ กันเถอะ

มารู้จักเมฆ กันเถอะ

พ.ท.มานะ เฉียบแหลม
Course

การหลงสภาพการบิน ( SPATIAL DISORIENTATION)

การหลงสภาพการบิน ( SPATIAL DISORIENTATION)

พ.ท.สามารถ บุตรศรี
Course

การออกจากเครื่องช่วยฝึกบินจำลองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฮ.ท.212

การออกจากเครื่องช่วยฝึกบินจำลองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฮ.ท.212

พ.ต.ชำนาญ ยินดีชาติ
Course

การบินตรง-บินระดับ

การบินตรง-บินระดับ

พ.ท.สุชาติ อ่อนศรี
Course

การใช้เครื่องมือพิเศษ

การใช้เครื่องมือพิเศษ

Course
Guest access

การใช้งานแท่นหนุนรองซ่อมบำรุงอากาศยาน บฝ.41

การใช้งานแท่นหนุนรองซ่อมบำรุงอากาศยาน บฝ.41

Course
Guest access

การซ่อมบำรุงอากาศยาน TH-480 B

การซ่อมบำรุงอากาศยาน TH-480 B

Course
Guest access

ระเบียบที่ผู้เข้ารับการศึกษาควรรู้

ระเบียบที่ผู้เข้ารับการศึกษาควรรู้

Course
Guest access

คู่มือการจัดการความรู้ ทบ.

คู่มือการจัดการความรู้ ทบ.

Course
Guest access

การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ

การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ

Course
Guest access

ประวัติรับราชการ

ประวัติรับราชการ

Course
Guest access

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

Course
Guest access

บทความวิชาการ ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

บทความวิชาการ ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

Course
Guest access

แนะนำการใช้งานระบบ E-learning สำหรับอาจารย์ผู้สอน

แนะนำการใช้งานระบบ E-learning สำหรับอาจารย์ผู้สอน

Course

วิชา การเดินอากาศ

วิชา การเดินอากาศ

Course

วิชา กฏการบิน

วิชา กฏการบิน

Course

วิชา นิรภัย

วิชา นิรภัย

Course

วิชา อุตุนิยมวิทยา

วิชา อุตุนิยมวิทยา

Course

ตำราเรียนวิชา ยุทธวิธี

ตำราเรียนวิชา ยุทธวิธี

Course

ทัศนสัญญาณ

ทัศนสัญญาณ

Course

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

Course

การตรวจสภาพอากาศยาน

การตรวจสภาพอากาศยาน

Course

Mi-17v5 Preflight check

Mi-17v5 Preflight check

Course

Automatic Flight Control System

Automatic Flight Control System

Course

ปัจจัยเกี่ยวกับวัสดุ

ปัจจัยเกี่ยวกับวัสดุ

Course

การใช้ Special Tool

การใช้ Special Tool

Course

การตรวจสภาพระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน

การตรวจสภาพระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน

Course

คลังตำรา วซบร.

คลังตำรา วซบร.

Course

ตำราเรียนวิชา ฝ่ายอำนวยการ

ตำราเรียนวิชา ฝ่ายอำนวยการ

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน
Course

วิชา การบริหารโครงการนิรภัยการบิน

วิชา การบริหารโครงการนิรภัยการบิน

Course
Guest access requires password

วิชา อากาศพลศาสตร์

วิชา อากาศพลศาสตร์

Course

วิชาทักษะในการติดต่อประสานงาน

วิชาทักษะในการติดต่อประสานงาน

Course

วิชา การสอบสวนและวิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุ

วิชา การสอบสวนและวิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุ

Course

วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ

วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ

Course

วิชา ภาษาอังกฤษการบินและศัพท์ทางเทคนิค

วิชา ภาษาอังกฤษการบินและศัพท์ทางเทคนิค

Course
Guest access

เอกสาร ตำรา รร.การบิน ทบ.

เอกสาร ตำรา รร.การบิน ทบ.

Course