Available courses

วิชาภาษาอังกฤษ Level 1

วิชาภาษาอังกฤษ Level 1

Course

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2

วิชาภาษาอังกฤษ Level 2

Course
Guest access

เอกสาร/ตำราหลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 1

เอกสาร/ตำราหลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 1

Course

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

Course

ตำราเรียนช่างอากาศยานทหารบก

ตำราเรียนช่างอากาศยานทหารบก

Course

เทคนิคในการซ่อมบำรุง

เทคนิคในการซ่อมบำรุง

Course

การบริหารการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นหน่วย

การบริหารการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นหน่วย

Course

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 64

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 64

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา

Course

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิค

สิ่งพิมพ์ทางเทคนิค

Course

การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน

การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน

Course

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร การฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ท.212)

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร การฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ท.212)

Course

หลักสูตร การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 29-30 (ฮ.ท.412)

หลักสูตร การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 29-30 (ฮ.ท.412)

Course

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

Course

วิชา เวชศาสตร์การบิน

วิชา เวชศาสตร์การบิน

Course

วิชา ยุทธวิธี

วิชา ยุทธวิธี

Course

การปฏิบัติการของอากาศยานไร้นักบิน

การปฏิบัติการของอากาศยานไร้นักบิน

Course

หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 1

หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 1

Course

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน

แบบทดสอบก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน
Course

วิชา การบริหารโครงการนิรภัยการบิน

วิชา การบริหารโครงการนิรภัยการบิน

Course

วิชาทักษะในการติดต่อประสานงาน

วิชาทักษะในการติดต่อประสานงาน

Course

วิชา จิตวิทยาเกี่ยวกับการบิน

วิชา จิตวิทยาเกี่ยวกับการบิน

Course

วิชา การสอบสวนและวิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุ

วิชา การสอบสวนและวิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุ

Course

วิชา ภาษาอังกฤษการบินและศัพท์ทางเทคนิค

วิชา ภาษาอังกฤษการบินและศัพท์ทางเทคนิค

Course

วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ

วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ

Course

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report )

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report )

Course

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

Course

มาตรฐานที่่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

มาตรฐานที่่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

Course

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

Course

มาตรฐานที่ 4 การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ และนำมาใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่ 4 การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ และนำมาใช้ประโยชน์

Course

มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการ

มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการ

Course

มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

Course

มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา

Course
Guest access

ความประสานสอดคล้องของเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน (Aircrew Coordination)

ความประสานสอดคล้องของเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน (Aircrew Coordination)

Course
Guest access

ความรู้เกี่ยวกับแกนการเคลื่อนไหวรอบอากาศยาน

ความรู้เกี่ยวกับแกนการเคลื่อนไหวรอบอากาศยาน

Course
Guest access

การจัดการภัยคุมคามและความผิดพลาด

การจัดการภัยคุมคามและความผิดพลาด

Course
Guest access

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

                  &nbs...
Course
Guest access

การตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศและบนอากาศยานเป็นประจำ

การตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศและบนอากาศยานเป็นประจำ

Course

สัญลักษณ์และสีที่ใช้บนแผนที่ทางทหาร (SYMBOLS AND COLORS USED ON A MILITARY MAP)

สัญลักษณ์และสีที่ใช้บนแผนที่ทางทหาร (SYMBOLS AND COLORS USED ON A MILITARY MAP)

Course

ข้อพิจารณาในการวางแผน (Planning Considerations)

ข้อพิจารณาในการวางแผน (Planning Considerations)

Course

การบินลงฐาน/พื้นที่ปฏิบัติการในเวลากลางคืน

การบินลงฐาน/พื้นที่ปฏิบัติการในเวลากลางคืน

Course
Guest access

วิทยุฉุกเฉินกำหนดตำแหน่งอากาศยาน

วิทยุฉุกเฉินกำหนดตำแหน่งอากาศยาน

Course
Guest access

การอ่านค่า Micrometer และ Vernier caliper

การอ่านค่า Micrometer และ Vernier caliper

Course
Guest access

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)

Course
Guest access

Modern Aircraft

Modern Aircraft

test
Course
Guest access

บันทึกย่อระบบไฟฟ้า ฮ.ฝ.480

บันทึกย่อระบบไฟฟ้า ฮ.ฝ.480

Course
Guest access

ทฤษฎีการทำงานพื้นฐานของระบบควบคุมเชื้อเพลิง

ทฤษฎีการทำงานพื้นฐานของระบบควบคุมเชื้อเพลิง

Course
Guest access

ขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ ฮ.ฝ.480

ขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ ฮ.ฝ.480

Course
Guest access

การอ่านตัวเลขแบบอากาศยาน ทบ.

การอ่านตัวเลขแบบอากาศยาน ทบ.

Course
Guest access

มาตรฐานรัคเกอร์ (Rucker’s Standard)

มาตรฐานรัคเกอร์ (Rucker’s Standard)

Course
Guest access

ระบบการซ่อมบำรุง ฮ.ท. 412

ระบบการซ่อมบำรุง ฮ.ท. 412

Course
Guest access

การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างอากาศยาน

การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างอากาศยาน

Course
Guest access

สิ่งพิมพ์ทางราชการทหาร (Army publication)

สิ่งพิมพ์ทางราชการทหาร (Army publication)

Course
Guest access

ระบบ FCU ของเครื่องยนต์ PT6T-3B

ระบบ FCU ของเครื่องยนต์ PT6T-3B

Course
Guest access

การซ่อมบำรุงหนักเครื่องยนต์Rolls-Royces 250 Series 2

การซ่อมบำรุงหนักเครื่องยนต์Rolls-Royces 250 Series 2

Course
Guest access

มารู้จักการแสวงข้อตกลงใจทางทหารกันเถอะ

มารู้จักการแสวงข้อตกลงใจทางทหารกันเถอะ

Course
Guest access

บำเหน็จดำรงชีพบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน

บำเหน็จดำรงชีพบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน

Course
Guest access

อากาศยานไร้นักบินสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกิจการบินทหารบก

อากาศยานไร้นักบินสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกิจการบินทหารบก

Course

การขึ้น-ลงในพื้นที่ลาดเอียง

การขึ้น-ลงในพื้นที่ลาดเอียง

พ.ท.สกล บุญรุณโพธิ์
Course

การช่วยเหลือผู้รับการฝึกออกจากเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง UH-1

การช่วยเหลือผู้รับการฝึกออกจากเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง UH-1

พ.ท.เดชฤทธิ์  สายพิมพ์
Course

settling with power

settling with power

พ.ท.อนุศักดิ์ หาธรรม
Course

การปฏิบัติการบินขึ้นลงบนยอดเนินหรือสันเขา

การปฏิบัติการบินขึ้นลงบนยอดเนินหรือสันเขา

พ.อ.ศักดิ์ชัย คำปาน
Course

การปฏิบัติเมื่อเข้าสภาพอากาศโดยไม่ตั้งใจ

การปฏิบัติเมื่อเข้าสภาพอากาศโดยไม่ตั้งใจ

พ.ท.นพพงษ์ ทองอุปการ
Course

การแก้ไขเหตุขัดข้อง Tail Rotor Fix

การแก้ไขเหตุขัดข้อง Tail Rotor Fix

พ.ท.สมชาย สภาวะ
Course

ท่าทางบิน Autorotation

ท่าทางบิน Autorotation

พ.อ.สลาตัน เริ่มก่อกุล
Course

ท่าทางบิน การไปใหม่ (GO AROUND) Enstrom480B

ท่าทางบิน การไปใหม่ (GO AROUND) Enstrom480B

พ.ท.ฉันทนา ฉ่ำเฉลิม
Course

First Flight

First Flight

พ.ท.ปรีชา ภูยาธร
Course

Hovering Autorotation (ขณะบินลอยตัว)

Hovering Autorotation (ขณะบินลอยตัว)

พ.ท.เอกพล มะวงศ์ษา
Course

ท่าทางบินการหยุดทันทีทันใด

ท่าทางบินการหยุดทันทีทันใด

พ.ท.คำพันธ์ ปาสาจัง
Course

Maximum Takeoff (Enstrom480B)

Maximum Takeoff (Enstrom480B)

พ.ท.ชัชพิศิษฐ์ แสงทอง
Course

การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ฮ.ลาดตระเวน แบบ 550

การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ฮ.ลาดตระเวน แบบ 550

พ.ท.บันลูน วงศ์สุบิน
Course

ความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิ

ความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิ

พ.ท.ยุทธนา ยิ้มแช่ม
Course

การอ่าน approach chart

การอ่าน approach chart

พ.ท.นิพนธ์ นิลพัฒน์
Course

การปฏิบัติในพื้นที่จำกัด (Confined Area)

การปฏิบัติในพื้นที่จำกัด (Confined Area)

พ.ท.โกเมธ จันทร์นุหงษ์
Course

คุณลักษณะของ Enstrom 480B

คุณลักษณะของ Enstrom 480B

พ.ท.ชาติชาย ดวงเกิด
Course

Bell 212 Emergency Procedure

Bell 212 Emergency Procedure

พ.ท.บุญช่วย สุขแป้น
Course

HELICOPTER TRAFFIC PATTERN

HELICOPTER TRAFFIC PATTERN

พ.ท.ณัฐชยพงศ์ ผายพิมาย
Course

การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเบื้องต้น

การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเบื้องต้น

พ.ท.คำรณ สุวรรณศรี
Course

ปัญหาอากาศยานชนนก (Bird Strike)

ปัญหาอากาศยานชนนก (Bird Strike)

พ.ท.ฉัตรนิติ  แกล้วกล้า
Course

The Dirty Doren Human Factors

The Dirty Doren Human Factors

พ.ท.อดิสร  เกษรศักดิ์
Course

มารู้จักเมฆ กันเถอะ

มารู้จักเมฆ กันเถอะ

พ.ท.มานะ เฉียบแหลม
Course

การหลงสภาพการบิน ( SPATIAL DISORIENTATION)

การหลงสภาพการบิน ( SPATIAL DISORIENTATION)

พ.ท.สามารถ บุตรศรี
Course

การออกจากเครื่องช่วยฝึกบินจำลองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฮ.ท.212

การออกจากเครื่องช่วยฝึกบินจำลองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฮ.ท.212

พ.ต.ชำนาญ ยินดีชาติ
Course

การบินตรง-บินระดับ

การบินตรง-บินระดับ

พ.ท.สุชาติ อ่อนศรี
Course
Guest access

การใช้งานแท่นหนุนรองซ่อมบำรุงอากาศยาน บฝ.41

การใช้งานแท่นหนุนรองซ่อมบำรุงอากาศยาน บฝ.41

Course
Guest access

การซ่อมบำรุงอากาศยาน TH-480 B

การซ่อมบำรุงอากาศยาน TH-480 B

Course
Guest access

ระเบียบที่ผู้เข้ารับการศึกษาควรรู้

ระเบียบที่ผู้เข้ารับการศึกษาควรรู้

Course
Guest access

คู่มือการจัดการความรู้ ทบ.

คู่มือการจัดการความรู้ ทบ.

Course
Guest access

การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ

การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ

Course
Guest access

ประวัติรับราชการ

ประวัติรับราชการ

Course
Guest access

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

ภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIA)

Course
Guest access

บทความวิชาการ ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

บทความวิชาการ ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

Course
Guest access

แนะนำการใช้งานระบบ E-learning สำหรับอาจารย์ผู้สอน

แนะนำการใช้งานระบบ E-learning สำหรับอาจารย์ผู้สอน

Course

วิชา การเดินอากาศ

วิชา การเดินอากาศ

Course

วิชา กฏการบิน

วิชา กฏการบิน

Course

วิชา นิรภัย

วิชา นิรภัย

Course

วิชา อุตุนิยมวิทยา

วิชา อุตุนิยมวิทยา

Course

ตำราเรียนวิชา ยุทธวิธี

ตำราเรียนวิชา ยุทธวิธี

Course

ทัศนสัญญาณ

ทัศนสัญญาณ

Course

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

Course

การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น

การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น

Course

Mi-17v5 Preflight check

Mi-17v5 Preflight check

Course

Hydraulic System

Hydraulic System

Course

Automatic Flight Control System

Automatic Flight Control System

Course

Gasturbine Engine

Gasturbine Engine

Course
Guest access

แบบฟอร์มประจำอากาศยาน

แบบฟอร์มประจำอากาศยาน

Course

ปัจจัยเกี่ยวกับวัสดุ

ปัจจัยเกี่ยวกับวัสดุ

Course

การใช้ Special Tool

การใช้ Special Tool

Course

การตรวจสภาพระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน

การตรวจสภาพระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน

Course

คลังตำรา วซบร.

คลังตำรา วซบร.

Course

ตำราเรียนวิชา ฝ่ายอำนวยการ

ตำราเรียนวิชา ฝ่ายอำนวยการ

Course
Guest access

เอกสาร ตำรา รร.การบิน ทบ.

เอกสาร ตำรา รร.การบิน ทบ.

Course