การอบรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล โดย

                                                           พ.ท.หญิง จารุณี  รูปงาม

                                                      ส.ต.หญิง ภูมรินทร์ ปาตังคะโร