ปรัชญา "สนับสนุนการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศเรื่องการบิน"+++++++++วิสัยทัศ "พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมที่จะสนับสนุนการฝึกศึกษา"

นโยบาย

  • คำสั่งที่สำคัญ

แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

  • แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

แจ้งความวิทยาการ


กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
จัดอากาศยาน ฮ.ท.206
สนับสนุนกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67


หน่วยขึ้นตรง

แผนกอากาศยานปีกติดลำตัว
แผนกอากาศยานปีกหมุน
แผนกบริการและซ่อมบำรุง
แผนกคลัง

ผลงานทางวิชาการ

Royal Thai Army Aviation School