รร.การบิน ทบ. รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ณ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65