พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65
ณ ลานหน้า บก.ศบบ. เวลา 0915