รร.การบิน ทบ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ร่วมกิจกรรมสุภาพบุรุษการบินทหารบก