รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรม จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ ทบ. ในรูปแบบ Site Visit
โดย พล.ต.ณรงค์ สวนเเก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม
รร.การบิน ทบ.ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ โดย พ.อ.อธิวัฒน์ ตัณติบารมีวัชร
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในการต้อนรับคณะฯ
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 เวลา 1330 - 1700