ประชุมสภาการศึกษา รร.การบิน ทบ.
โดย มี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุม ศบบ.