พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47

และพธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ช้นมัธยม รุ่นที่ 67
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖