พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 5
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 68
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 48

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และมอบโล่ อาจารย์ และครู การบิน ดีเด่น ประจำปี 2566
โดย มี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 3 ต.ค 66 ณ อาคารที่รับประธานอาหารสัญญาบัตร ศบบ.