ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตผู้บังคับบัญชา
กรุณาเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๗
ที่ทำการบินปล่อยเดี่ยวสำเร็จ ณ สนามบินสระพรานนาค
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๖