รร.การบิน ทบ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ”ณ วัดหนองคู
และศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)
ณ โครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ศบบ. ฟาร์มของคนมีฝัน ( ADB Army farm)
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ
นำครู อาจารย์ บุคลากรฝึกอบรม รร.การบิน ทบ.
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ของ รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๖