กิจกรรมจิตอาสา และดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 26
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๗