การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความปลอดภัย
สำหรับนายทหารนิรภัยการบิน
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบิน ทบ. รุ่นที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๗