การทดสอบความรู้ช่างอากาศยาน
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๘
เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๗
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.