จัดทำโดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก
303 ม.7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-486925-7 ต่อ 39647