1. ภารกิจ (mission)

1. วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสายวิทยาการการบินทหารบก และผลิตกำลังพลประเภทผู้ทำการในอากาศและผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่การบินทหารบกด้วย

2. สนับสนุนการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสายวิทยาการการบินทหารบก ให้ทันสมัย

3. ปกครองและบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา

4. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การบริหารงาน (management)

3.1 ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา และบริหารงานของโรงเรียนการบินทหารบก ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายของกองทัพบก โดยมีรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน นอกจากนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และหลักการดำเนินงานของโรงเรียนการบินทหารบก อีกด้วย

3.2 รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก ในเรื่องทั้งปวง โดยจะต้องได้รับอนุมัตินโยบายและหลักการจาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบกก่อน

3.3 หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนการบินทหารบก รับผิดชอบในเรื่องของแต่ละหน่วยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก โดยผ่านรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหรือฝ่ายอำนวยการ ในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเหล่านั้นต่อผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก