ประวัติความเป็นมา โรงเรียนการบินทหารบก

พ.ศ. 2495 ทบ. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ขึ้นในกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจการตรวจการณ์และปรับการยิงปืนใหญ่ โดยจัดนายทหาร จำนวน 4 นาย ไปเรียนฝึกบินที่ รร.การบิน ทอ. จังหวัดนครราชสีมา และนำนายทหารประทวนที่สำเร็จ จากโรงเรียนนายสิบทหารปืนใหญ่ไปศึกษา วิชา การซ่อมบำรุงอากาศยานที่กองบินน้อยที่ 2 ( กองบิน 2 ในปัจจุบัน ) จำนวน 7 นาย และจัดส่งนายทหารไปศึกษาวิชาการบินเพิ่มเติม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 นาย ในขณะนั้นมี พ.อ.สวัสดิ์ สุวัจจนานนท์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ฯ และ พล.ต.เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ เป็น ผบ.ศป. โดยชุดที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา ( จัสแมค ) ได้ส่ง พ.ต. แมคคาเนย์ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการบินของ ศป. ด้วย

พ.ศ. 2497 ทอ.ได้ขายเครื่องบินแบบตรวจการณ์ แบบ แอล –4 จำนวน 22 เครื่อง และแบบแอล –5 จำนวน 5 เครื่อง พร้อมโรงเก็บจำนวน 1 โรง ให้กับ ทบ.ไทย โดยใช้สนามบินของกองบินน้อยที่ 2 (กองบิน 2 ในปัจจุบัน) ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นที่จอดและขึ้นลงของอากาศยานร่วมกับ ทอ. โดยมีพิธีรับมอบอากาศยานเมื่อ 6 ม.ค. 2497

พ . ศ . 2499 ทบ . ได้อนุมัติให้ “ แผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ” กศ . รร . ป . ศป . แปรสภาพเป็น “ กอง รร . การบิน ศป .” รร . ป . ศป . ตามคำสั่ง กห . ( เฉพาะ ) ที่ 13 / 221 0 ลง 3 ก . พ . 99

พ . ศ . 25 0 1 กอง รร . การบิน ศป . ได้แปรสภาพเป็น รร . การบิน ศป . และเปิดหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ . ในเดือน ก . ค . 251 0 โดยรับสมัครจากนายทหารยศ ร . ต . - ร . ท . ทั่ว ทบ . รุ่นละประมาณ 24 คน

พ.ศ. 2503 รร.การบิน ศป. ได้เร่งรัดทำการเปิด หลักสูตรฝึกศิษย์การบิน ทบ. และช่างอากาศยาน ทบ. จนมีปริมาณมากพอที่จะบรรจุแบ่งมอบให้แก่หน่วยบินบางหน่วยโดยได้รับการช่วยเหลือเครื่องมือซ่อมอากาศยานจากสหรัฐฯ

พ.ศ. 2510 ทบ.ได้อนุมัติให้ รร.การบิน ศป. แปรสภาพเป็น “ รร.การบิน ทบ. ” ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 146 / 10 ลง 5 ก.ย. 10 เป็นหน่วยขึ้นตรง ทบ.โดยมี พ.อ.มานู ศรีสมบูรณ์ ผบ.รร.การบิน ทบ. ในขณะนั้น ได้เสนอให้ย้าย รร.การบิน ทบ. เข้าสู่ที่ตั้งใหม่ บริเวณเขาสระพรานนาค (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การบินทหารบก) โดยเริ่มก่อสร้างสนามบินโรงเก็บอากาศยาน สำนักงาน บ้านพักข้าราชการ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท

พ . ศ . 2515 รร . การบิน ทบ . ได้แปรสภาพเป็น กรมการบินทหารบก ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ 4 / 15 ลง 17 เม . ย . 15 และ รร . การบิน ทบ . มีสภาพเป็นหน่วยขึ้นตรง กรมการบินทหารบก

พ.ศ. 2520 “ กรมการบินทหารบก ” แปรสภาพเป็น   “ ศูนย์การบินทหารบก ” เมื่อ 2 ก.ย. 20  ตามพระราชกฤษฎีกา   เล่มที่ 97 ตอนที่ 86 ลง 19 ก.ย. 20 และได้รับพระราชทานนามค่ายจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า   “ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ” ตามหนังสือ วังสระปทุม ลง 3 มี.ค. 2520

พ . ศ . 2533 มีการแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ ตามคำสั่งศูนย์การบินทหารบก ( เฉพาะ ) ที่ 5 / 33 ลง 17 ก . ค . 33 เรื่องกำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล ศูนย์การบินทหารบก อฉก . หมายเลข 47 00 โดย รร . การบิน ทบ . ยังคงเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก จนถึงปัจจุบัน

 

เกียรติประวัติของหน่วยในการสนับสนุนการรบที่สำคัญในอดีต

โรงเรียนการบินทหารบก ได้จัดอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปราบปราม ผกค. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาจนถึงปี 2515 จึงได้ยุติบทบาทงานด้านยุทธการเนื่องจากได้แปรสภาพเป็น กรมการบินทหารบก และ ศูนย์การบินทหารบก ในปี 2520 ศบบ.ได้กำหนดวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “ วันการบินทหารบก ” เพื่อเชิดชูวีรกรรมและระลึกถึงความกล้าหาญ ของ ร.ท. ชูชาติ วณีสอน ที่ได้ทำการบินสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและส่งกลับสายแพทย์ให้กับกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 7 ณ ฐานปฏิบัติการบริเวณบ้านผาแลเหนือ อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ระดมยิงอย่างรุนแรงจน ร.ท. ชูชาติ วณีสอน เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2512

 

เครื่องหมายราชการของ โรงเรียนการบินทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

คำบรรยายภาพ เป็นรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง อยู่เหนือคบเพลิงที่สอดในกงจักรประดับปีกนกกางรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ ทั้งหมดบรรจุอยู่ภายในรูปอาร์มเบื้องล่างมีแถบปลายม้วนเข้าทั้ง 2 ข้างกลางแถบมีคำว่า “ โรงเรียนการบินทหารบก ” ไม่จำกัดสีและขนาด

ความหมายของภาพ

- รูปดาวห้าแฉก 2 ดวง หมายถึง อัตราชั้นยศของผู้บังคับหน่วยซึ่งเป็นระดับกองพลคือ “ พลตรี ”

- คบเพลิง หมายถึง ความรู้ ซึ่งเปรียบประหนึ่งความสว่างอันเกิดจากคบเพลิงที่ส่องสว่าง

- กงจักรประดับปีกนกกาง หมายถึง วิทยาการด้านการบินของทัพบก

- ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย

 

  ที่ตั้งโรงเรียนการบินทหารบก

โรงเรียนการบินทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์การบินทหารบก

ซึ่งมีอัตราการจัดตามคำสั่งศูนย์การบินทหารบก (เฉพาะ) ที่ 5 / 33 ลง 17 ก.ค. 33

เรื่อง กำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล ศูนย์การบินทหารบก อฉก. หมายเลข 4700

โดยมีสถานที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160