การจัดการความรู้    คู่มือการใช้งาน Smart Classroom


UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการเสวนา
การเพิ่มศักยภาพช่างซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพบก
สู่มาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับสากล
ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom,Facebook live,เคเบิ้ล ศบบ.
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

ที่ปรึกษา กศ.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนามอบของที่ระลึก
ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
หลังปลดประจำการให้กับทหารกองประจำการ
ผลัดที่ 1 ปี 2564 ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 ก.ค.66
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.66 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

หลักสูตร นายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 3
ฝึกวิชา ทัศนะสัญญาณ โดยใช้ระบบ Choaching
ผู้สอน พ.ท. สมชาย คงคำศรี
และ จ.ส.อ.เฉลิมพล ส้มกลิ่น
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการ
ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย
ในวันที่ 11 พ.ค. 2566

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ฝึกวิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
ผู้สอน พ.อ.หญิง นรีรัตน์ ศรีเลณวัตร
และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.

หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
ฝึกวิชา การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)
ผู้สอน พ.อ. ชูชีพ บุญโห้
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ฝึกวิชา ทัศนสัญญาณ
ผู้สอน พ.ท. สมสาย คงคำศรี
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทาง
กลับภูมิลำเนาของที่ระลึกและให้โอวาทแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการ
ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ปี 2564
ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 พ.ย.65 จำนวน 1 นาย
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

รร.การบิน ทบ. ดำเนินการสอบเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
ณ ห้องเรียนที่1 เเละห้องเรียนที่2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย.65

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. มอบของขวัญ
และเงินสวัสดิการให้กำลังพล
ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ก.ย. 65
และกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
มอบเกียรติบัตรการประกวดข้อเตือนใจ
ด้านนิรภัยการบินและมอบรางวัลให้กับแผนกวิชา บรรยายความรู้ในโครงการพัฒนาความรู้
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
การประเมินโดยใช้ Application Socrative
ให้กับแผนกวิชาทั่วไป กศ.ฯ
เมื่่อ 27 ก.ย.65 เวลา 1030 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 90พรรษา
ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. มอบของขวัญและเงินสวัสดิการ
ให้กำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน มิ.ย. 65
และกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เผยแพร่ความรู้ด้านนิรภัยการบิน
และวิทยากรผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาของที่ระลึก
ให้โอวาทแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการ
ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2564
ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 ก.ค.65 จำนวน 2 นาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

พ.ท.ศักรินทร์ จรศรี
ได้รับรางวัลกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2565
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผบ.ทบ. เป็นผู้มอบรางวัล
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.65

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกงาน
หลักสูตรช่างเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
และหลักสูตรช่างระบบอาวุธ
เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 65
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ตรวจเยี่ยม
การฝึกใช้แผนที่เข็มทิศ ในวิชา แผนที่
หลักสูตร นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.

การอบรมโปรแกรมติดตามระบบงาน
ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ศบบ. (Google Site)
โดยมี พ.ท. ศักรินทร์ จรศรี เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันที่ 29 เ.ม.ย. 65 , 0900-1430
ณ ห้องเรียน 2 กศ.ฯ

การมอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน เม.ย. จำนวน 9 นาย
และการมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับกำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 2 ราย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 65 ณ กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ก.พ. 65
มอบเงินสวัสดิการ กศ.ฯ ให้กับข้าราชการ กศ.ฯ
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
และมอบใบเกียรติบัตรรางวัลการประกวด
ข้อเตือนใจด้านนิรภัยการบิน ประจำเดือน ก.พ. 65
ในวันที่ 24 ก.พ. 65 ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565

ในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่ 46
ฝึกการใช้ผ้าปู วิชา ทัศนสัญญาณ
และทดสอบการใช้เครื่องมือ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
ณ บริเวณอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64 ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
และคณะอาจารย์นิเทศ/กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติงาน
นสน.หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 2
ดำเนินการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานฯจำนวน 4 หน่วย
ดังนี้.- 1. พัน.บ.1 2. พัน.บ.2
3. พัน.บร.กบร.ศบบ. 4. พัน.บ.21

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ย. 64
ในวันที่ 30 พ.ย. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ตรวจสอบความพร้อม
ความเรียบร้อยยานพาหนะของกำลังพล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
ณ บริเวรด้านหน้าอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล
หลังการรักษาอาการป่วยและมาพักรักษาอาการ
ที่บ้านพัก คือ พ.ท. สุชิน อุรัตน์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.64
ณ หมู่บ้านเกียรติยศนคร 2

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ต.ค. 64
ในวันที่ 28 ต.ค. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.ได้ให้โอวาท
และมอบของขวัญให้กับพลทหารผลัดปลดประจำการ
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

กศ.รร.การบิน ทบ.
ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School