หลักสูตรการศึกษา

  ศิษย์การบินชั้นประถม
  ช่างอากาศยานทหารบก
  พลยิงปืนกลประจำอากาศยาน
  ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม
  ช่างตรวจสภาพทางเทคนิคฯ
  ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ
  นายทหารนิรภัยการบิน

UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

การนำเสนอ ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงการ
ของผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๕
วันที่ 30 มี.ค.64
โดยมี ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

กศ.รร.การบิน ทบ
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
การจัดทำผลงานทางวิชาการ
และการวิจัยในชั้นเรียน รร.การบิน ทบ.
ในห้วงวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๔

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School