หลักสูตรการศึกษา

  ศิษย์การบินชั้นประถม
  ช่างอากาศยานทหารบก
  พลยิงปืนกลประจำอากาศยาน
  ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม
  ช่างตรวจสภาพทางเทคนิคฯ
  ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ
  นายทหารนิรภัยการบิน

UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

กศ.รร.การบิน ทบ.
ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน มิ.ย. ๖๔ ,กำลังพลที่มีบุตรเกิดใหม่ และมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่เลื่อนยศสูงขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ค. ๖๔
ในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
มอบโล่กำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564
ให้กับกำลังพล กศ.ฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม กศ.ฯ
การนำเสนอ ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงการ
ของผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๕
วันที่ 30 มี.ค.64
โดยมี ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

กศ.รร.การบิน ทบ
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
การจัดทำผลงานทางวิชาการ
และการวิจัยในชั้นเรียน รร.การบิน ทบ.
ในห้วงวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๔

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School