การจัดการความรู้    คู่มือการใช้งาน Smart Classroom


UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
ฝึกวิชา การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)
ผู้สอน พ.อ. ชูชีพ บุญโห้
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ฝึกวิชา ทัศนสัญญาณ
ผู้สอน พ.ท. สมสาย คงคำศรี
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทาง
กลับภูมิลำเนาของที่ระลึกและให้โอวาทแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการ
ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ปี 2564
ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 พ.ย.65 จำนวน 1 นาย
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

รร.การบิน ทบ. ดำเนินการสอบเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
ณ ห้องเรียนที่1 เเละห้องเรียนที่2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย.65

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. มอบของขวัญ
และเงินสวัสดิการให้กำลังพล
ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ก.ย. 65
และกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
มอบเกียรติบัตรการประกวดข้อเตือนใจ
ด้านนิรภัยการบินและมอบรางวัลให้กับแผนกวิชา บรรยายความรู้ในโครงการพัฒนาความรู้
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
การประเมินโดยใช้ Application Socrative
ให้กับแผนกวิชาทั่วไป กศ.ฯ
เมื่่อ 27 ก.ย.65 เวลา 1030 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 90พรรษา
ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. มอบของขวัญและเงินสวัสดิการ
ให้กำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน มิ.ย. 65
และกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เผยแพร่ความรู้ด้านนิรภัยการบิน
และวิทยากรผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาของที่ระลึก
ให้โอวาทแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการ
ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2564
ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 ก.ค.65 จำนวน 2 นาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.65 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

พ.ท.ศักรินทร์ จรศรี
ได้รับรางวัลกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2565
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผบ.ทบ. เป็นผู้มอบรางวัล
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.65

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกงาน
หลักสูตรช่างเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
และหลักสูตรช่างระบบอาวุธ
เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 65
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ตรวจเยี่ยม
การฝึกใช้แผนที่เข็มทิศ ในวิชา แผนที่
หลักสูตร นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.

การอบรมโปรแกรมติดตามระบบงาน
ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ศบบ. (Google Site)
โดยมี พ.ท. ศักรินทร์ จรศรี เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันที่ 29 เ.ม.ย. 65 , 0900-1430
ณ ห้องเรียน 2 กศ.ฯ

การมอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน เม.ย. จำนวน 9 นาย
และการมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับกำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 2 ราย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 65 ณ กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ก.พ. 65
มอบเงินสวัสดิการ กศ.ฯ ให้กับข้าราชการ กศ.ฯ
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
และมอบใบเกียรติบัตรรางวัลการประกวด
ข้อเตือนใจด้านนิรภัยการบิน ประจำเดือน ก.พ. 65
ในวันที่ 24 ก.พ. 65 ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565

ในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่ 46
ฝึกการใช้ผ้าปู วิชา ทัศนสัญญาณ
และทดสอบการใช้เครื่องมือ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
ณ บริเวณอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64 ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
และคณะอาจารย์นิเทศ/กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติงาน
นสน.หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 2
ดำเนินการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานฯจำนวน 4 หน่วย
ดังนี้.- 1. พัน.บ.1 2. พัน.บ.2
3. พัน.บร.กบร.ศบบ. 4. พัน.บ.21

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ย. 64
ในวันที่ 30 พ.ย. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ตรวจสอบความพร้อม
ความเรียบร้อยยานพาหนะของกำลังพล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
ณ บริเวรด้านหน้าอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล
หลังการรักษาอาการป่วยและมาพักรักษาอาการ
ที่บ้านพัก คือ พ.ท. สุชิน อุรัตน์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.64
ณ หมู่บ้านเกียรติยศนคร 2

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ต.ค. 64
ในวันที่ 28 ต.ค. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.ได้ให้โอวาท
และมอบของขวัญให้กับพลทหารผลัดปลดประจำการ
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

กศ.รร.การบิน ทบ.
ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School