การจัดการความรู้


    คู่มือการใช้งาน Smart Classroom


UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

การอบรมโปรแกรมติดตามระบบงาน
ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ศบบ. (Google Site)
โดยมี พ.ท. ศักรินทร์ จรศรี อจ.รร.การบิน ทบ.
29 เ.ม.ย. 65 , 0900-1430
ณ ห้องเรียน 2 กศ.ฯ

การมอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน เม.ย. จำนวน 9 นาย
และการมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับกำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 2 ราย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 65 ณ กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ก.พ. 65
มอบเงินสวัสดิการ กศ.ฯ ให้กับข้าราชการ กศ.ฯ
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
และมอบใบเกียรติบัตรรางวัลการประกวด
ข้อเตือนใจด้านนิรภัยการบิน ประจำเดือน ก.พ. 65
ในวันที่ 24 ก.พ. 65 ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565

ในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่ 46
ฝึกการใช้ผ้าปู วิชา ทัศนสัญญาณ
และทดสอบการใช้เครื่องมือ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
ณ บริเวณอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64 ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
และคณะอาจารย์นิเทศ/กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติงาน
นสน.หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 2
ดำเนินการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานฯจำนวน 4 หน่วย
ดังนี้.- 1. พัน.บ.1 2. พัน.บ.2
3. พัน.บร.กบร.ศบบ. 4. พัน.บ.21

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ย. 64
ในวันที่ 30 พ.ย. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. ตรวจสอบความพร้อม
ความเรียบร้อยยานพาหนะของกำลังพล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
ณ บริเวรด้านหน้าอาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล
หลังการรักษาอาการป่วยและมาพักรักษาอาการ
ที่บ้านพัก คือ พ.ท. สุชิน อุรัตน์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.64
ณ หมู่บ้านเกียรติยศนคร 2

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. กรุณามอบของขวัญ
ให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน ต.ค. 64
ในวันที่ 28 ต.ค. 64
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

รอง ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.ได้ให้โอวาท
และมอบของขวัญให้กับพลทหารผลัดปลดประจำการ
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.

กศ.รร.การบิน ทบ.
ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 0900
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School