หลักสูตร รร.การบิน ทบ.

ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster

กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๘
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๘
โดย ผบ.ศบบ/ผบ.รร.การบิน ทบ.. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗ ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบินผ่ายสื่อฯ รุ่นที่ ๒๖
โดย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ ณ ห้องประชุม ศบบ.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความปลอดภัย
สำหรับนายทหารนิรภัยการบิน
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบิน ทบ. รุ่นที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๗

กิจกรรมจิตอาสา และดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๗


พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๕
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์
รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๗


กิจกรรมเเสดงความยินดีบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๘
โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ศบบ., ผบ.ศบบ. และคณะฯ
ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗ ณ กองพันบินที่ ๔๑ กรม บ.

การทดสอบความรู้ช่างอากาศยาน
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๘
เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๗
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และพิธีสงฆ์
เนื่อในวันสภาปนา รร.การบิน ทบ. ครบรอบ ๗๐ ปี
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๗
ณ บก.รร.การบิน ทบ. และวัดหนองคู
รร.การบิน ทบ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองคู
และศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ (ร.๙)
ณ โครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ศบบ.
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ
นำ ครู อาจารย์ บุคลากรฝึกอบรม รร.การบิน ทบ.
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ของ รร.การบิน ทบ.
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๖


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.
จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก