กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 28 มิ.ย. - 9 ก.ค. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 65
ทำการฝึกบินกลางคืน
ด้วยกล้องช่วยในการมองเห็น(NVG)
วันที่ 14 - 25 มิ.ย. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 65
ทำการฝึกบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
วันที่ 22 เม.ย. - 30 ก.ค. 64
กฝ.รร.การบิน ทบ.
ทำการฝึกภาคอากาศหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบ
อากาศยานปีกติดลำตัว (บ.ท.200) รุ่นที่ 1
วันที่ 22 เม.ย. - 30 ก.ค.64
กฝ.รร.การบิน ทบ.
ทำการฝึกภาคอากาศ หลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบ
อากาศยานปีกหมุน (ฮ.ท.206) รุ่นที่ 30
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 65
ฝึกบินเดินทาง ณ พื้นที่ ทภ.2
วันที่ 8 มี.ค. 64
ประธานคณะกรรมการตรวจสัญญาจ้าง ปบ.
อ.จำลอง ฮ.ท.60 ดำเนินการตรวจสัญญาจ้างฯ
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 65
ฝึกบินกลางคืน ณ สนามบินสระพรานนาค
วันที่ 15 - 25 ธ.ค. 63
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 65
ออกฝึกนอกที่ตั้ง ณ สนามบินกาญจนบุรี


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School