กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

 • กว่าจะเป็นนักบินทหารบก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • คลังสมอง

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง
เรื่อง

 

 

ตารางการปฏิบัติงาน

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

TV ONLINE

UPDATE ล่าสุด

  21 มกราคม 2558

ติดต่อเรา

  กองพันนักเรียน

กิจกรรมหน่วย

พ.ท.ณัฐฏ์กร กีรติธีรเกียรติ ผช.หน.
ส่วนการบิน กรม บ. ช่วยราชการ พัน.นร.
รร.การบิน ทบ. ทำการแทน ผบ.พัน.นร.
รร.การบิน ทบ. นำผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. รุ่นที่ ๖๒
กระทำพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๑
ณ ที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศบบ.

พ.ท.ณัฐฏ์กร กีรติธีรเกียรติ ผช.หน.
ส่วนการบิน กรม บ. ช่วยราชการ พัน.นร.
รร.การบิน ทบ. ทำการแทน ผบ.พัน.นร.
รร.การบิน ทบ. นำผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน รุ่นที่ ๒๖
กระทำพิธีเปิดการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.

 • อดีตผู้บังคับบัญชา
Ex-commandant
 • ประวัติ
Historic aviation
 • ภารกิจ
Mission
 • ปรัชญา
Philosophyวิสัยทัศน์
์Vision

หน่วยขึ้นตรง

กองร้อยนายทหารนักเรียน
กองร้อยนายสิบนักเรียน

หน่วยงานพิเศษ

 • สนง.ประกันคุณภาพ
  สนง.รับรอง ATO

คู่มือผู้เข้ารับการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

 • วิปัสนากรรมฐาน
 • e-Learning

 

 

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School